بررسی مسائل منابع انسانی شرکت فولادآذربایجان

درنشستی با حضورمدیرعامل شرکت و دکتر فرزاد خلفی معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت ملی فولاد ایران، با مسائل مربوط به منابع انسانی شرکت فولاد آذربایجان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان،

در این نشست گزارشی از وضعیت نیروی انسانی این شرکت ارائه وراهکارهای حل مشکلات پیش رو بررسی شد.

موضوع بازنشستگی نیروهای انسانی ازموضوعات مورد بررسی شده در این جلسه بود.