مناقصات

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004

شرکت فولاد آذربایجان آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004  شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد روغن C460 مصرفي خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه […]

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره فراخوان:2099093266000003

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره فراخوان:2099093266000003

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000003  شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد رينگ ها و غلتك هاي مصرفي ساليانه خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای       ( نوبت اول , نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای ( نوبت اول , نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای به شماره  2099093266000001 ( نوبت اول مورخ 99/07/13) و ( نوبت دوم مورخ 99/07/15 ) شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد رينگ ها و غلتک هاي مصرفي ساليانه خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي […]