مناقصات

مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان “انتخاب پیمانکارجهت  تامین نیروی انسانی”

مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان “انتخاب پیمانکارجهت تامین نیروی انسانی”

  بسمه تعالی مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان “انتخاب پیمانکارجهت  تامین نیروی انسانی“   شماره  2000093266000007            شرکت فولادآذربایجان در نظر دارد“انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی واجد شرایط از طریق آزمون،مصاحبه،گزینش برای شرکت فولادآذربایجان به تعداد 60 نفر به شماره   2000093266000007 “ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004

شرکت فولاد آذربایجان آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004  شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد روغن C460 مصرفي خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه […]

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره فراخوان:2099093266000003

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره فراخوان:2099093266000003

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000003  شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد رينگ ها و غلتك هاي مصرفي ساليانه خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای       ( نوبت اول , نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای ( نوبت اول , نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای به شماره  2099093266000001 ( نوبت اول مورخ 99/07/13) و ( نوبت دوم مورخ 99/07/15 ) شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد رينگ ها و غلتک هاي مصرفي ساليانه خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي […]