پیام مدیر عامل

به نام پروردگار متعال

با استعانت از خداوند متعال شرکت فولاد آذربایجان بعنوان یک شرکت تولیدی فعال، معتبر و در آغاز مسیر تعالی به منظور رسیدن به هدف خود که همانا موفقیت پایدار از طریق بهبود مستمر میباشد اقدام به پیاده سازی اصول، مفاهیم و رویکردهای سرآمدی در کیفیت براساس مدلINQA نموده است. آنچه از موفقیت پایدار انتظار داریم:

خلق ارزشهای مطلوب مشتری
رهبری دوراندیش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد کیفی محصول
حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور مرتبط با کیفیت محصول
توسعه و حفظ همکاریهایی که برای ارتقای کیفیت محصولات در سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند
دستیابی به نتایجی که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد
ما با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ ضمن مشارکت در امر ارتقای کیفیت محصولات با انتصاب و حمایت موثر از مسئولین مرتبط به تقویت فرهنگ سرآمدی و موفقیت پایدار در سطح سازمان میاندیشیم.