فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای ( نوبت اول , نوبت دوم )

  • تاریخ انتشار : 1399/07/12
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای ( نوبت اول , نوبت دوم ) بسته هستند

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

به شماره  2099093266000001

( نوبت اول مورخ 99/07/13) و ( نوبت دوم مورخ 99/07/15 )

شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد رينگ ها و غلتک هاي مصرفي ساليانه خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) مراجعه و شرکت نمایند .

لازم به ذکر است :

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/7/13 می باشد .

بدیهی است به پیشنهادات ارسال شده فیزیکی خارج از سامانه مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده 1  مدت انجام كار

مدت انجام کار از زمان ابلاغ حداکثر به مدت 180 روز تحويل نمايد .

ماده 2 – تاريخ انتشار اسناد مناقصه :

دریافت اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1399/07/12 لغایت تا ساعت 16 روز یکشنبه تاریخ 1399/07/20 می باشد .  

ماده 3 – مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  

تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06 در سامانه تدارکات اکترونیکی دولت (ستاد)  می باشد .

ماده 4 – تاريخ بازگشائي پاكات : 

بازگشائي پاكات روز چهار شنبه تاریخ 07 /1399/08 راس ساعت 11 قبل از ظهر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد شد .

تبصره : تاريخ اعتبار قيمت پيشنهادي حداقل  یک ماه از زمان بازگشائي مي باشد .

ماده 5- تضمين شركت در مناقصه  :

پیشنهاد دهنده بايستي ( پنج درصد ) کل مبلغ پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار سه ماهه ) و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت فولاد آذربایجان که در سامانه ستاد درج شده است جهت شركت در مناقصه اقدام نماید . به پيشنهاد فاقد تضمين ترتيب اثر داده نخواهد شد

شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد .

  • آدرس : ميانه–جنب ايستگاه راه آهن – شركت فولاد آذربايجان- تلفن 9 – 52333271 – 041  و 52332732

آدرس اینترنتی : WWW.AzarbaijanSteel.com

روابط عمومي شركت فولاد آذربايجان

مورخ:99/07/12