آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده

شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام) شماره ثبت 795

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت 795 و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده که رأس ساعت 14 روز شنبه  مورخ 1399/05/25واقع در تهران بالاتر از میدان ولیعصر، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران پلاک 1713 ضلع شمالی طبقه 12 سالن نور برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1-   استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی

2-    بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/12/29

3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1399

4-   انتخاب روزنامه رسمی کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5-  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 

هیأت مدیره


روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان

مورخ: 99/05/12