مزایدات

                آگهی مزایده عمومی شماره 1000093266000002 ( شماره مزایده مرجع  22479/1400/د )

                آگهی مزایده عمومی شماره 1000093266000002 ( شماره مزایده مرجع  22479/1400/د )

                                                                                                   آگهی مزایده عمومی شماره 1000093266000002 ( شماره مزایده مرجع  22479/1400/د ) شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد کالاهای خود به شرح 22 پارتی با جزئیات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir ) با شماره مزایده 1000093266000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند زمان انتشار در سایت :     24/11/1400 لغایت […]

مزايده عمومي اقلام ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده شماره فراخوان: ۱۰۹۹۰۹۳۲۶۶۰۰۰۰۰۲

مزايده عمومي اقلام ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده شماره فراخوان: ۱۰۹۹۰۹۳۲۶۶۰۰۰۰۰۲

مزايده عمومي اقلام ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده شماره فراخوان: ۱۰۹۹۰۹۳۲۶۶۰۰۰۰۰۲ شركت فولاد آذربايجان در نظردارد انواع ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده انبارهای شرکت فولاد آذربایجان سهامی (عام) را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی […]

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

آگهي مزايده عمومي شماره  100 – 99 مورخ 99/04/22 ( نوبت دوم )  شركت فولاد آذربايجان در نظر دارد اقلام ضایعات ذوبی و محصولات نرمال و مخلوط خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت  مي شود از تاريخ 22/ 1399/04لغايت […]

آگهي مزايده عمومي

آگهي مزايده عمومي

آگهي مزايده عمومي شماره  100 – 99 مورخ 99/04/22 ( نوبت اول ) شركت فولاد آذربايجان در نظر دارد اقلام ضایعات ذوبی و محصولات نرمال و مخلوط خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود از تاريخ   22/ 1399/04لغايت […]