خانه / اخبار و اطلاعیه ها / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات درمانی اورژانس

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات درمانی اورژانس

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

شماره ۹۸/۴۷۵۵/خ مورخ ۹۸/۰۱/۲۸

ماده ۱- موضوع مناقصه :

عبارت است از ارائه خدمات درمانی اورژانس، پزشکی، بهداشتی و ایمنی به همراه یک دستگاه آمبولانس مورد تائید اورژانس کشور با مجوز آمبولانس خصوصی

ماده ۲- مدت انجام کار:

مدت انجام کار ۱ سال شمسی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱می باشد.

ماده ۳- تاریخ توزیع اسناد مناقصه:

متقاضیان از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱لغایت ۱۳۹۸/۰۲/۰۹میتوانند با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور خرید فولاد آذربایجان مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشائی پاکات: مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵راس ساعت ۱۱ صبح و به صورت حضوری می باشد.

ماده ۴- تاریخ بازدید از محل کار:

در صورت تمایل شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند همزمان با دریافت اسناد مناقصه با هماهنگی دستگاه نظارت از محل بازدید نمایند و در صورت عدم بازدید و ارائه قیمت هیچگونه عذر و بهانه ای از طرف قرارداد در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نمی شود.

ماده ۵- حداکثر تاریخ تحویل قیمت پیشنهادی:

پیشنهاد دهنده مکلف است بر اساس بازدید حضوری و خدمات مورد نیاز فولاد آذربایجان بشرح اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳در وقت اداری به امور خرید تسلیم و رسید دریافت نمایند. ضمناً به پیشنهاداتی که خارج  از تاریخ فوق ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۶: سایر شرایط

پیشنهاد دهنده بایستی مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ریال بابت هزینه اسناد غیر قابل استرداد به شماره حساب جام ۱۵۴۹۱۱۰۳۵۱ بانک ملت- شعبه مرکزی میانه بنام شرکت فولاد آذربایجان واریز و اصل فیش را جهت دریافت اسناد مناقصه به امور خرید تحویل نماید. ضمناً مبلغ مذکور غیر قابل استرداد بابت هزینه اسناد مناقصه میباشد.

روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درباره ی روابط عمومی

همچنین ببینید

از افزایش کرایه حمل تا شروع دوره رکود در بازار فولاد

شروع دو دوره رکود در بازار فولاد روز پنج شنبه در یک نیم روز کاری …