خانه / اخبار و اطلاعیه ها / آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

   آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای ( نوبت دوم مرحله اول)

   شماره ۹۷/۴۷۲۴/خ  مورخ ۹۷/۱۱/۳۰

ماده ۱- موضوع مناقصه :

شركت فولاد آذربايجان در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد بيمه نامه هاي ۱ ) مسئوليت مدني كارفرما در قبال  اشخاص ثالث ( بيمه نامه جرثقيل هاي سقفي ) ۲) درمان تكميلي ۳)مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان ۴) آتش سوزي ۵) عمر گروهي و حوادث گروهي ، از مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱لغايت ۱۳۹۹/۰۲/۰۱با شرايط ذيل اقدام به عقد قرارداد بيمه اي نمايد .

ماده ۲- مدت انجام كار :    

مدت انجام كار ۱ سال شمسي از تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱لغايت ۱۳۹۹/۰۲/۰۱مي باشد .

 ماده ۳ – تاريخ توزيع اسناد مناقصه :

متقاضيان از تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ لغايت  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ميتوانند با ارائه اصل فيش واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه به امور خريد فولاد آذربايجان مراجعه نمايند .

تاريخ بازگشائي پاكات :مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷راس ساعت ۱۱ صبح و به صورت حضوري مي باشد .

ماده ۴ تاریخ بازديد از محل كار :

در صورت تمايل شركت كنندگان در مناقصه ميتوانند همزمان با دريافت اسناد مناقصه با هماهنگي دستگاه نظارت از محل بازديد نمايند و در صورت عدم بازديد و ارائه قيمت هيچگونه عذر و بهانه اي از طرف قرارداد در خصوص عدم آگاهي از كم و كيف كار پذيرفته نمي شود .

ماده ۵   حداكثرتاريخ تحويل قيمت پيشنهادي :

پيشنهاد دهنده مكلف است براساس بازديد حضوري و خدمات مورد نياز فولاد آذربايجان بشرح اسناد مناقصه قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶در وقت اداري به امور خريد تسليم و رسيد دريافت نمايند . ضمنا به پيشنهاداتي كه خارج از تاريخ فوق ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ماده ۶  : ساير شرايط

پيشنهاد دهنده بايستي مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه اسناد غير قابل استرداد به شماره حساب جام ۱۵۴۹۱۱۰۳۵۱ بانك ملت شعبه مركزي ميانه بنام شركت فولاد آذربايجان واريز و اصل فيش را جهت دريافت اسناد مناقصه به امور خريد تحويل نمايد . ضمنا مبلغ مذكور غير قابل استرداد بابت هزينه اسناد مناقصه ميباشد.

 

روابط عمومي شركت فولاد آذربايجان

درباره ی روابط عمومی

همچنین ببینید

کارگروه تنظیم بازار فرمول جدید قیمت پایه میلگرد را ابلاغ کرد

کارگروه اصلی تنظیم بازار تصمیمات چهلمین جلسه این کارگروه درخصوص موضوع نحوه مچینگ انواع ورق …