خانه / پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

به نام پروردگار متعال

با استعانت از خداوند متعال شركت فولاد آذربايجان بعنوان يك شركت توليدي فعال، معتبر و در آغاز مسير تعالي به منظور رسيدن به هدف خود كه همانا موفقيت پايدار از طريق بهبود مستمر ميباشد اقدام به پياده سازي اصول، مفاهيم و رويكردهاي سرآمدي در كيفيت براساس مدلINQA نموده است. آنچه از موفقيت پايدار انتظار داريم:

  • – خلق ارزشهاي مطلوب مشتري
  • – رهبري دورانديش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد كيفي محصول
  • – حداكثر نمودن مشاركت كاركنان از طريق توسعه و دخالت دادن آنها در امور مرتبط با كيفيت محصول
  • – توسعه و حفظ همكاريهايي كه براي ارتقاي كيفيت محصولات در سازمان ارزش افزوده ايجاد مي كنند
  • – دستيابي به نتايجي كه رضايت كليه ذينفعان سازمان را در بر داشته باشد
  • ما با اعتقاد قلبي و عزمي راسخ ضمن مشاركت در امر ارتقاي كيفيت محصولات با انتصاب و حمايت موثر از مسئولين مرتبط به تقويت فرهنگ سرآمدي و موفقيت پايدار در سطح سازمان ميانديشيم.                                                                                                                                                                                                   مدیر عامل