نخستین همایش مدیران روابط عمومی های طرح های هفت گانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✍️نخستین  همایش مدیران روابط عمومی های طرح های هفت گانه زیر مجموعه شرکت ملی فولاد ایران

✨به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان، نخستین  همایش مدیران روابط عمومی های شرکت های هفت گانه در سالن جلسات شرکت ملی فولاد ایران برگزار گردید.

دراین جلسه آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران گفت: برای تاثیرگذاری بیشتردرجامعه مجهزشدن به آخرین متد تکنولوژیکی وتشکیل اتاق فکر باید یک اصل باشد. ضمن ابراز خوشحالی ازچنین نشست هایی اظهارداشت:روابط عمومی ها، ویترین یک سازمان هستندوبایدبااقدامات علمی ومحققانه مبتنی برواقعیات موجود بتوانند اقدامات یک سازمان را به گونه ای دراختیار افکارعمومی بگذارند که امیدآفرینی وتوسعه منطقه ای باهمه وجوددرسطح جامعه احساس شود.

آقاجانلو با تاکیدبراینکه روابط عمومی هابایددرهمه زمینه ها قدرتمند حاضرشده وجایگاه خودشان را تثبیت نمایندافزود:این مهم میسرنمی شود مگراینکه نوع نگاه خود را به شرایط جدیدترتغییردهید چراکه شما یک وجهی نیستید وچندوجهی بودن ازخصوصیات بارز روابط عمومی هاست که به شما این قدرت را می دهدکه بتوانیددرهمه عرصه هاباانعطاف عمل کنید و وضعیت صنعت فولاد و رسیدن به جایگاه های مهمتر جهانی را نیز به اطلاع عموم برسانید.

 

درادامه ادریسی مدیرروابط عمومی شرکت ملی فولادایران، باتاکیدبراینکه ایجادروحیه امید وشکوفایی درجامعه هدف ومخاطبین منطقه ای واستانی یک وظیفه ملی است افزود:دیدگاه شماوعملکردشمابایدبه گونه ای باشد که مردم هرمنطقه واستان که این طرح فولادی درآنجااحداث شده است این شوروشعف درونی ومظاهررشدوتوسعه راباتمام وجودحس ولمس کنند تابرهم افزایی اجتماعی وامنیت منطقه ای افزوده شود.

وی باتاکید برلزوم تغییر دیدگاه وشناخت صحیح وتازه ازمسائل مبتلا به روابط عمومی ها خاطرنشان ساخت:شرایط امروز ایجاب می کند که همپای رشد تکنولوژی وتغییرات وسیع وگسترده درابزار ارتباطی،قدرت ریسک خودرا باید بالا ببریم واز ریسک کردن دراین شرایط نترسیم وتلاشمان رابسوی پیشرفت هرچه سریعتر تداوم بخشیم.

درپایان این نشست،مدیران روابط عمومی شرکت کننده درهمایش ضمن استقبال از برگزاری این جلسه خواستار تداوم جلسات فوق شدند وهرکدام گزارش هایی ازعملکردخود درمحل های ماموریتی شان ارائه دادند.

 

شایان ذکر است شرکت دربرنامه های اجتماعی وفرهنگی،توسعه وگسترش اقدامات انساندوستانه درقالب مسئولیت های اجتماعی،برگزاری مسابقات ورزشی ،ایجادتعامل بارسانه ها وتبیین اقدامات توسعه ای واحدهای تولیدی فولادی،مشارکت گسترده دربرنامه های عمومی مقابله بابیماری کرونا،برگزاری آزمون های استخدامی وگزینش نیروهای متخصص بومی ازمهمترین اقدامات انجام شده توسط روابط عمومی طرح های فولادی تابعه شرکت ملی فولادایران بود که درحضورمهندس آقاجانلو مدیرعامل ومهندس فرجی معاونت مالی وتوسعه منابع انسانی ازسوی مدیران روابط عمومی شرکت کننده دراین همایش مطرح شد.

بنابه این گزارش،نخستین همایش روابط عمومی های طرح های فولادی با هدف انسجام وهم افزایی درون سازمانی پیش ازظهرامروزدرمحل شرکت ملی فولادایران برگزار شد.

✨روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان