مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان “انتخاب پیمانکارجهت تامین نیروی انسانی”

 

بسمه تعالی

مناقصه عمومی دو مرحله ای

فراخوانانتخاب پیمانکارجهت  تامین نیروی انسانی

  شماره  2000093266000007      

     شرکت فولادآذربایجان در نظر داردانتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی واجد شرایط از طریق آزمون،مصاحبه،گزینش برای شرکت فولادآذربایجان به تعداد 60 نفر به شماره   2000093266000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 12:00       مورخ 22/12/1400

  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:     ساعت 16:00       مورخ 7/01/1401

  • مهلت ارسال پیشنهادات:  ساعت:16:00         مورخ 20/01/1401

  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت:11:00       مورخ 21/01/1401

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به مبلغ 5.850.000.000 ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولادآذربایجان شماره تماس:9-04152333271 داخلی 324 آقای نوید کاشانی

آگهی انتخاب پیمانکار تامین نیرو