مزايده عمومي اقلام ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده شماره فراخوان: ۱۰۹۹۰۹۳۲۶۶۰۰۰۰۰۲

  • تاریخ انتشار : 1399/10/27
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای مزايده عمومي اقلام ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده شماره فراخوان: ۱۰۹۹۰۹۳۲۶۶۰۰۰۰۰۲ بسته هستند

مزايده عمومي اقلام ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده شماره فراخوان: ۱۰۹۹۰۹۳۲۶۶۰۰۰۰۰۲

شركت فولاد آذربايجان در نظردارد انواع ضایعات مستعمل، داغی و فرسوده انبارهای شرکت فولاد آذربایجان سهامی (عام) را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند . فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و شرکت نمایند.

لازم به ذکر است :

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

بدیهی است پیشنهادات ارسال شده فیزیکی خارج از سامانه (ستاد) مردود بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده 1 – تاريخ انتشاراسناد مزایده  :

دریافت اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  از ساعت 8 روز شنبه  تاریخ 1399/10/27لغایت تا ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1399/11/06می باشد .  .  

ماده 2 – مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  

تا ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1399/11/20در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  می باشد .

تبصره: مهلت بازدید 1399/10/27لغایت 1399/11/18از ساعت 9صبح لغایت 16 عصر.

ماده 3 – تاريخ بازگشائي پاكات : 

بازگشائي پاكات روز سه شنبه تاریخ 21 /1399/11راس ساعت 11 قبل از ظهر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد شد .

تبصره : تاريخ اعتبار قيمت پيشنهادي حداقل  یک ماه از زمان بازگشائي مي باشد .

ماده 4- تضمين شركت در مزایده   :

پیشنهاد دهنده بايستي ( پنج درصد ) کل مبلغ پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار سه ماهه ) و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت فولاد آذربایجان که در سامانه ستاد درج شده است جهت شركت در مزایده اقدام نماید . به پيشنهاد فاقد تضمين ترتيب اثر داده نخواهد شد

شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد .

در صورت تمايل پيشنهاد دهندگان مي توانند قيمت پيشنهادي را براي هر ردیف از اقلام مزايده اعلام نمايند و اقلام مورد مزايده با رعایت صرفه و صلاح شرکت به نفر برنده هر ردیف واگذار خواهد شد. 

  • آدرس : ميانهجنب ايستگاه راه آهن شركت فولاد آذربايجان- تلفن 9 – 52333271 041 داخلی 450و310و311  و 52332732-52332900

       آدرس اینترنتیWWW.AzarbaijanSteel.com

روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان