خانه / محصولات

محصولات

 ۱- میلگرد آجدار سایز ۱۰ الی ۳۲ میلیمتر طبق استاندارد                DIN 488

۲ – میلگرد ساده سایز ۱۴ الی ۵۰ میلیمتر طبق استاندارد              DIN 1013

۳ – نبش سایز ۳*۳۵ الی ۱۰*۱۰۰ میلیمتر طبق استاندارد              DIN 1028

۴ – تسمه سایز ۵*۳۲ الی ۱۲*۱۲۰ میلیمتر طبق استاندارد            DIN 1017

۵ – ناودانی سایز ۱۵*۳۰ الی ۶۰*۱۴۰ میلیمتر طبق استاندارد        DIN 1026