مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آذربایجان برگزار شد.

به گزارش روابط ‌عمومی شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آذربایجان با حضور اکثریت سهامداران، اعضاء هیئت مدیره برگزار شد.
در این مجمع گزارش صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ وفعالیتهای هیئت مدیره همچنین گزارش بازرسان حسابرسی قانونی به استماع حاضرین رسیده و بعد از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت .
در پایان جلسه حضور اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.