بعدازظهرامروزمراسم تکریم ومعارفه مدیرعامل جدیدشرکت آذربایجان درمحل شرکت ملی فولادایران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان،دراین مراسم که باحضورمهندس آقاجانلو ،معاونین ومدیران این شرکت برگزارشد،مدیرعامل شرکت ملی فولادایران باتشریح وضعیت شرکت فولادآذربایجان وبرنامه های توسعه ای این شرکت خاطرنشان ساخت:دردوران تصدی آقای محمودی اقدامات خوبی صورت گرفته که امیدوارم این روندباآمدن مهندس هادی غلامزاده،طرح هاواقدامات جدیدتری طراحی وبه مرحله عمل برسدوازخدمات وزحمات آقای محمودی قدردانی وتشکرمی کنیم.
بنابه این گزارش ،محمودی مدیرعامل سابق شرکت فولادآذربایجان،گزارشی ازوضعیت فعلی این شرکت ارائه نمودوبرای مدیرعامل جدیدآرزوی موفقیت کرد.
درادامه این مراسم،هادی غلامزاده درسخنان کوتاهی ازخدمات وزحمات دکترمحمودی قدردانی نمودواظهارداشت:امیدوارم باهدایت وراهنمایی های رییس محترم هیئت عامل ایمیدرو،مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ودیگردوستان بتوانیم برنامه هاواهداف جدیدتری رابه مرحله اجرادرآوریم واین شرکت باسابقه راوارددوران جدیدنماییم.
بنابه این گزارش دراین مراسم عزت الله میرزایی نیزبعنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان معرفی شد.
شایان ذکر است دکتر علیرضا محمودی به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران منصوب شدند.