برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران شرکت فولادآذربایجان

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آذربایجان چهارمین جلسه شورای مدیران درمورخه13 مرداد درسالن جلسات ساختمان مدیریت باحضورمدیرعامل،مشاورعالی مدیرعامل، مدیران ورؤسای واحدها برگزار گردید.

درابتدای جلسه میرحسینی مشاورعالی مدیرعامل ،ضمن تبریک اعیادقربان وغدیروهمچنین روزمباهله درخصوص لزوم حمایت هرچه بیشترازتشکلهای مردم نهادهمچون انجمن حمایت از زندانیان  که یک وظیفه دینی وانسانی میباشد، مواردی رامطرح کردند.

درادامه بعداز گزارش عملکرد توسط مدیران ورؤسای واحدها، محمودی مدیر عامل شرکت  ضمن ابراز خرسندی ازوضعیت تولید که علی رغم موانع ومشکلات قطعی برق وموج پنجم کرونا، همچنان ازبرنامه های پیشنهادی سازمان جلوترهستیم.

وی در پایان موارد وراهکارهایی در راستای پیشبرد اهداف سازمان پیشنهاداتی ارایه کردندوجلسه با صلوات برمحمد وآل محمد به پایان رسید.