خانه / مدیران شرکت

مدیران شرکت

۱ – مدیر عامل                                                         ۹۳-۹۲-۵۲۳۳۳۲۹۱-۰۴۱

 ۲ – مدیر مالی و قائم مقام                               ۵۲۳۳۱۰۱۳- ۵۲۳۳۱۰۱۱-۰۴۱

۳ – مدیر امور بازاریابی و فروش                                          ۵۲۳۳۲۹۰۰-۰۴۱

۴ – مدیر فن آوری و توسعه                                                 ۵۲۳۳۳۲۹۰-۰۴۱

۵ – مدیر بهره برداری                                                   ۳-۲-۵۲۳۳۸۴۰۱-۰۴۱

۶ – مدیر حراست                                             ۵۲۳۳۸۵۸۱-۵۲۳۳۳۲۹۴-۰۴۱

۷ – مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی            ۵۲۳۳۲۷۱۰-۵۲۳۳۲۷۰۸-۰۴۱

۸ -مدیر روابط عمومی                                                        ۵۲۳۳۶۵۷۵-۰۴۱

۹- مدیر امور خرید و سفارشات                       ۵۲۳۳۰۹۲۴-۵۲۳۳۷۸۷۷-۰۴۱          

۱۰- رئیس امورحقوقی و قراردادها                                     ۵۲۳۳۲۷۳۲-۰۴۱

۱۱ – رئیس واحد انبارها و سفارشات                                   ۵۲۳۳۸۴۱۴-۰۴۱

۱۲- رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست                          ۵۲۳۳۱۴۶۷-۰۴۱