آگهی مزایده عمومی شماره 1000093266000002 ( شماره مزایده مرجع  22479/1400/د )

                                                                                  

                آگهی مزایده عمومی شماره 1000093266000002 ( شماره مزایده مرجع  22479/1400/د )

شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد کالاهای خود به شرح 22 پارتی با جزئیات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir ) با شماره مزایده 1000093266000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند

زمان انتشار در سایت :     24/11/1400 لغایت 15/12/1400

مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :  تا ساعت 16 روز یکشنبه تاریخ 15/12/1400

زمان بازگشایی : روز دو شنبه  16/12/1400 راس ساعت 11 قبل از ظهر در سامانه  تدارکات .

زمان اعلام به برنده مزایده : ظرف 7 روز کاری پس از بازگشائی پاکات .

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد .

1 برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .

2 پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید .

3 علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .

مرکز پشتیانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش ” ثبت  نام / پروفایل مزایده گر ” موجود است .

شماره تماس مدیریت بازاریابی و فروش : 9-52333271 داخلی 453 و 450 مستقیم 52332900 041

شرکت فولاد آذربایجان

آگهی مزادیده عمومی شماره 1000093266000002