آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004

  • تاریخ انتشار : 1399/10/07
  • نظرات : دیدگاه‌ها برای آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره فراخوان: 2099093266000004 بسته هستند

شرکت فولاد آذربایجان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای

شماره فراخوان: 2099093266000004 

شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد روغن C460 مصرفي خود را از طریق مناقصه عمومی از فروشندگان واجد شرایط خريداري نماید .  فلذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و شرکت نمایند .

لازم به ذکر است :

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/08می باشد .

بدیهی است به پیشنهادات ارسال شده فیزیکی خارج از سامانه مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده 1  مدت انجام كار

مدت انجام کار از زمان ابلاغ حداکثر به مدت 30 روز می باشد.

ماده 2 – تاريخ انتشاراسناد مناقصه :

دریافت اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  از ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 1399/10/08 لغایت تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 1399/10/16 می باشد .

ماده 3 – مهلت ارسال پیشنهاد قیمت

تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 1399/10/30 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  می باشد .

ماده 4 تاريخ بازگشائي پاكات :

بازگشائي پاكات روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/01 راس ساعت 11 قبل از ظهر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد شد .

تبصره : تاريخ اعتبار قيمت پيشنهادي حداقل  یک ماه از زمان بازگشائي مي باشد .

ماده 5- تضمين شركت در مناقصه  :

پیشنهاد دهنده بايستي ( پنج درصد ) کل مبلغ پیشنهادی خود را بصورت ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار سه ماهه ) و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت فولاد آذربایجان که در سامانه ستاد درج شده است جهت شركت در مناقصه اقدام نماید . به پيشنهاد فاقد تضمين ترتيب اثر داده نخواهد شد

شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد .

  • آدرس : ميانهجنب ايستگاه راه آهن شركت فولاد آذربايجان- تلفن 9 – 52333271 041  و 52337876

       آدرس اینترنتی : WWW.AzarbaijanSteel.com

روابط عمومي شركت فولاد آذربايجان

مورخ: 99/10/07